Algemene voorwaarden

Artikel 1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer
De onderneming ME professionals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 73861650 een organisatie- en adviesbureau gevestigd te Alkmaar.

Opdrachtgever
De onderneming of natuurlijk persoon die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf gebruik maakt van de dienstverlening van ME professionals.

(Kern) overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanbod en acceptatie van een offerte van ME professionals.

Het betreft een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarin de schriftelijke afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer staan vermeld, zoals het overeengekomen totaalbedrag.

Algemene voorwaarden    
Algemene afspraken die de overeenkomst aanvullen, op de overeenkomst van toepassing zijn verklaard en gelden voor meerdere opdrachtgevers. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor en in opdracht van de opdrachtnemer werkzaam zijn.

Overmacht
Een niet aan opdrachtnemer toerekenbare oorzaak (zoals wateroverlast, arbeidsongeschiktheid, maar ook wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroom- of internetstoring) waardoor nakoming redelijkerwijs niet meer van opdrachtnemer kan worden gevergd.

ME professionals heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig tussentijds te wijzigen.

ME professionals zal opdrachtgever direct op de hoogte stellen van de wijziging (en) door toezending per e-mail.

Artikel 2 Geheel van afspraken

 1. ME professionals verricht advisering over, organisatie, uitvoering en projectmanagement van verschillende activiteiten betreffende bedrijfsprocessen, (bedrijfs)evenementen, sales, pandzaken, marketing en personeelszaken.
 2. De werkzaamheden van ME professionals betreffen dienstverlening. ME professionals verricht de dienstverlenende werkzaamheden naar eigen inzicht en heeft hierbij een inspanningsverplichting.
 3. De overeenkomst tussen opdrachtgever en ME professionals, deze algemene voorwaarden en overige schriftelijke afspraken vormen één geheel. Bij strijdigheid geldt de meest recente schriftelijke afspraak.
 4. Afspraken over de duur, het tarief, de planning en/of werkafspraken laat ME professionals aan opdrachtgever schriftelijk (per e-mail) bevestigen, waarvoor ME professionals eerst een offerte uitbrengt. ME professionals kan niet worden gehouden aan kennelijke verschrijvingen en te laat geaccepteerde offertes.
 5. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts geldig indien deze per e-mail zijn verzocht en voor akkoord bevonden. Indien ME professionals op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de omvang van de overeenkomen werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden door opdrachtgever worden vergoed volgens een vooraf overeengekomen uurtarief.
 6. Partijen beogen uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW.
 7. ME professionals is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van opdrachtgever. Opdrachtgever is in de gelegenheid aanwijzingen en instructies te geven omtrent het resultaat van de opdracht.
 8. ME professionals is niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden door derden partijen of wijzigingen verricht door derden partijen.
 9. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van de eventueel noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, ME professionals spant zich in hierbij behulpzaam te zijn en fungeert desgewenst als contactpersoon bij de betrokken overheidsinstanties. Het ontbreken van de vereiste vergunningen en/of ontheffingen kan voor opdrachtgever geen reden zijn om (betalings)verplichting jegens ME professionals niet na te komen.
 10. Opdrachtgever is verplicht alle wetten, verordeningen, voorschriften, etc. die de gemeente, de brandweer en/of andere autoriteiten, stipt na te leven. Eventuele boetes of dwangsommen van de overheid, ongeacht aan wie deze zijn geadresseerd, als gevolg van handelen in strijd met het voorgaande of als gevolg van het handelen in strijd met een andere verplichting van opdrachtgever komen voor rekening van de 0pdrachtgever.
 11. Het ontbreken van vergunningen of ontheffingen of het niet voldoen aan het bestemmingsplan valt niet aan te merken als een gebrek. Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in esthetische zin, leveren geen grond op tot reclame.
 12. Opdrachtgever vrijwaart ME professionals van alle aanspraken die verband houden met het niet verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en/of ontheffingen en/of de onjuiste naleving van de daarbij gestelde voorwaarden en/of de van toepassing zijnde regelingen.
 13. In geval van evenementen kan verminderen van het aantal gasten door de opdrachtgever tot uiterlijk 10 kalenderdagen voor productiedatum schriftelijk geschieden, indien de totale wijziging niet meer dan 10% van het oorspronkelijke aantal betreft. Vermindering van het aantal gasten na deze datum zal niet leiden tot een vermindering van het overeengekomen totaalbedrag. Bij vermeerdering van het aantal gasten voor de productiedatum, alsmede indien op de productiedatum blijkt dat het aantal gasten meer is dan schriftelijk overeengekomen, zal dit als meerwerk worden beschouwd. Voor dit meerwerk zal de opdrachtgever afzonderlijk worden gefactureerd. Ter zake het aantal gasten dat het evenement hebben bezocht, geldt de door ME professionals uitgevoerde telling als bindend.
 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers/gasten van een krachtens een overeenkomst door ME professionals georganiseerd of uitgevoerd evenement. Bij overlast door wangedrag van gasten en/of medewerkers van de opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik, buitengewone luidruchtigheid is het personeel van ME professionals gerechtigd de betrokken personen te doen verwijderen.
 2. Elektriciteits-, gas-, water-, licht- en rioleringsvoorzieningen dienen door de opdrachtgever zelf te worden verzorgd indien deze niet specifiek van tevoren zijn opgenomen in de offerte.
 3. Tenzij anders overeengekomen, zal opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van artiesten en bezoekers van een krachtens een overeenkomst georganiseerd of uitgevoerd evenement. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is ME professionals niettemin gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe nopen.
 4. Indien opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een evenement te garanderen, is ME professionals gerechtigd het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat Opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met ME professionals overeengekomen prijs.
 5. Voor zover er gewerkt wordt met goederen en materialen, welke door de ME professionals ter beschikking worden gesteld, is de Opdrachtgever verplicht deze goederen en materialen in dezelfde staat weer aan ME professionals op te leveren. Tenzij anders overeengekomen, wordt hiervoor een borg gesteld. ME professionals verlangt van opdrachtgever een borgsom, die bij aanvang van de overeenkomst dient te worden voldaan. Na retournering van de goederen en materialen betaalt ME professionals de borgsom terug aan opdrachtgever, onder aftrek van eventuele schade en kosten. ME professionals sluit aansprakelijkheid uit met betrekking tot eventuele schade veroorzaakt door de ter beschikking gestelde goederen en materialen.

Artikel 3 Auteursrecht, (intellectuele) eigendomsrecht en gebruiksrecht

 1. Op de door ME professionals uitgewerkte ideeën, voorstellen en plannen in verband met de verrichtte dienstverlening, rust intellectuele eigendomsrechten zoals het auteursrecht. Tenzij anders overeengekomen, blijft het eigendomsrecht bij ME professionals en is het opdrachtgever niet toegestaan deze voor zichzelf, dan wel voor zichzelf met het oogmerk voor commerciële doeleinden te gebruiken.
 2. Handelt opdrachtgever in strijd met lid 1 van dit artikel, dan ziet ME professionals zich genoodzaakt schade in rekening te brengen in de vorm van een boete. Bij overtreding lid 1 verbeurt opdrachtgever jegens ME professionals, zonder daartoe in gebreke te zijn gesteld een direct opeisbare boete te voldoen van € 2.000,- per overtreding.

Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en privacy

 1. ME professionals gaat vertrouwelijk om met informatie van of over opdrachtgever, tenzij het informatie betreft die al openbaar is of rechtens openbaar moet worden gemaakt.
 2. ME professionals mag voor reclamedoeleinden refereren aan opdrachtgever, onder de voorwaarde dat ME professionals geen vertrouwelijke informatie openbaart.
 3. Ter uitvoering van de door opdrachtgever verstrekte opdracht worden persoonsgegevens verstrekt en verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een bepaald iemand, zoals naam en adres. Verwerken van persoonsgegevens betekent onder meer verzamelen, bewaren en het gebruiken ervan. Op grond van de overeenkomst van opdracht mag ME professionals persoonsgegevens uitwisselen met anderen die worden ingeschakeld om de opdracht goed te kunnen uitvoeren. ME professionals verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy beleid en neemt daarbij de geldende regelgeving in acht.

Artikel 5 Beperking aansprakelijkheid

 1. ME professionals verricht haar werkzaamheden naar beste kunnen en neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht die van de betrokken professionele opdrachtnemer mag worden verwacht. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van ME professionals die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, dan is ME professionals aansprakelijk voor die schade tot het bedrag van maximaal het factuurbedrag voor de desbetreffende opdracht, gemaximeerd tot € 5.000,-. De aansprakelijkheid van ME professionals voor schade uit onrechtmatige daad of die voortvloeit uit, of verband houdt met, de uitvoering van de opdracht, is derhalve steeds beperkt. ME professionals sluit aansprakelijkheid uit indien er schade ontstaat als gevolg van hacken of andere digitale criminaliteit.
 2. ME professionals aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever, zoals het niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van informatie.
 3. De opdrachtgever vrijwaart ME professionals tegen aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.
 4. Alle door ME professionals genoemde termijnen en data gelden als streefdatum. ME professionals is pas in verzuim na in gebreke te zijn gesteld. Er dienst eerst een redelijke termijn te worden gesteld om de gebreken te kunnen herstellen en om alsnog uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 5. ME professionals is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht. In geval van tijdelijke overmacht komt ME professionals de overeengekomen verplichtingen alsnog zo goed mogelijk na en wordt conform de overeenkomst gefactureerd.
 6. Voor zover ME professionals voor de uitvoering van een overeenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derden, zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van een handelen of nalaten van deze derden niet aan ME professionals toegerekend kunnen worden. Bij het inschakelen van derden is ME professionals niet aansprakelijk voor fouten die door deze derden worden gemaakt. Onder zodanig handelen of nalaten dient mede verstaan te worden het niet verschijnen van een ingehuurde derde partij wegens ziekte of staat van surseance.
 7. ME professionals heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie, indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zonder dat daaruit voor opdrachtgever een recht ontstaat op korting op de overeengekomen prijs of ontbinding van de overeenkomst. ME professionals zal opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden, zodra zij daarvan zelf op de hoogte is.
 1. Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan de zijde van ME professionals, is opdrachtgever aan ME professionals een redelijke vergoeding verschuldigd voor het reeds door ME professionals gepresteerde. ME professionals is in het geval als bedoeld in dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als ME professionals als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 6 Verplichting opdrachtgever

 1. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat ME professionals tijdig kan beginnen aan de opdracht. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor ME professionals. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die ME professionals meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Laat opdrachtgever dit na, weigert hij zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door ME professionals, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs te betalen.
 2. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig (eigendoms)recht van derden. Opdrachtgever vrijwaart ME professionals tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.

Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 1. Met het oog op de Wet DBA verklaart Opdrachtgever zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat ME professionals ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

Artikel 7 Betaling

 1. De betaaltermijn bedraagt 10 dagen na factuurdatum. Als opdrachtgever niet binnen die termijn betaalt, is ME professionals gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten extra in rekening te brengen, conform de staffel Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
 2. ME professionals is steeds gerechtigd van opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen.

Tenzij anders overeengekomen, brengt ME professionals de kosten voor het inschakelen van derden of ingekochte zaken als voorschot in rekening. Een ontvangen voorschot wordt aan het einde van de opdracht verrekend.

 1. ME professionals is bij niet-tijdige betaling van de opdrachtgever gerechtigd haar werkzaamheden uit te stellen totdat betaling alsnog volledig is verricht. ME professionals schort in dat geval haar verplichtingen op tot het moment dat alle opeisbare vorderingen door de opdrachtgever volledig zijn voldaan.

ME professionals is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.

 1. Opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van ME professionals zijn betalingsverplichting niet opschorten, noch hetgeen hij verschuldigd is verrekenen met hetgeen hij eventueel van ME professionals te vorderen heeft.

 Artikel 8 Annulering 

 1. ME professionals levert maatwerk. Het staat opdrachtgever daarom niet vrij om de opdracht aan ME professionals op elk gewenst moment kosteloos te beëindigen. Annulering door Opdrachtgever dient per e-mail met ontvangstbevestiging te geschieden. Bij uitstel of annulering door Opdrachtgever is deze gehouden aan ME professionals een vergoeding te betalen op basis is van het navolgende percentage:
 2. a) in geval van annulering uiterlijk honderdtwintig kalenderdagen voor de productiedatum/opleverdatum, 50% van het afgesproken totaalbedrag;
 3. b) in geval van annulering in de periode liggend tussen honderdtwintig kalenderdagen en dertig kalenderdagen voor de productiedatum/opleverdatum, 75% van het afgesproken totaalbedrag;
 4. c) in geval van annulering tot uiterlijk dertig kalenderdagen voor de productiedatum, 100% van het afgesproken totaalbedrag.
 5. Indien de opdrachtgever het evenement uitstelt, wordt dit gezien als annulering tenzij in onderlinge overeenstemming met opdrachtgever een nieuwe productiedatum wordt vastgesteld waarop het evenement doorgang kan vinden en overeenstemming is bereikt ten aanzien van het afgesproken totaalbedrag.

Artikel 9 Diversen

 1. Het geheel van afspraken tussen Opdrachtgever en ME professionals valt onder Nederlands recht.
 2. Partijen verklaren hierbij de Rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen.

Alkmaar, 1 januari 2019

Scroll naar boven